welkom@pro2040.be - 0493 18 94 38
Like us on

Ons PolderProgramma

De vijf ‘PolderPrincipes’ zijn onze richtingaanwijzers die de toekomst van onze Polderdorpen vormgeven en waaraan we toekomstige, nu nog onbekende beslissingen zullen aftoetsen. Aan elk van de onderstaande PolderPrincipes koppelt PRO2040 een realistisch aantal haalbare PolderPlannen.

Deze vijf PolderPrincipes en PolderPlannen van PRO2040 zijn:

1) Polder boven Partij

Omdat we er van overtuigd zijn dat onze Polder voor gaat op individuele of partijbelangen. Omdat we samenwerken – ook over partijgrenzen – belangrijk vinden, om zo bovenlokaal maximaal te wegen. Samenwerken én samen hard werken: PRO2040 gaat voor de hele Polder.

• We zeggen ‘neen’ tegen het geplande Wachtdok voor Lichters tegen de Berendrechtse dorpskern! Er zijn concrete alternatieven (zie onder).

• Voorrang voor onze lokale sportverenigingen in de Sporthal. Reglementen moeten op maat van onze dorpen.

• Compensaties wanneer ‘lasten’ van bovenlokale projecten op de Polder worden afgeschoven zonder voldoende bijkomende ‘lusten’.

• We maken publiekelijk bekend welke mandaten onze lokale politici opnemen.

#samenwerken #inhoudeerst #transparant #polderbovenpartij #degelijk #betrouwbaar

 

2) Polder met Goesting

Omdat we de sterkte en expertise van bewoners, verenigingen, middenveld en ondernemers willen benutten en stimuleren. We het belangrijk vinden om lokale initiatieven en creativiteit aan te moedigen. En vooral de Goesting hiervoor bij iedereen willen aanwakkeren. De Polder leeft!

• Pop-up locaties voor ondernemers in leegstaande (stads)gebouwen.

• Meer betrokkenheid van bewoners door het inrichten van openbare inhoudelijke thema-commissies. We luisteren actief naar het middenveld en verenigingen; zij zijn vaak de grootste experten.

• Een echte permanente ‘Sportarena’ aan het basketbalveldje aan de Gillis Damaesstraat.

• Een veilige klimmuur aan de Sporthal.

• Extra budget voor jeugdinfrastructuur zetten we o.a. in op nieuwe lokalen Scouts de Reigers en het vernieuwen van lokalen van Seascouts Kludde.

• Een tiener-event à la ‘Fort Fiësta’ wordt opnieuw ingericht.

• Buurtbestek: éérst luisteren naar de noden en info van de bewoners bij geplande heraanleg, en pas daarna naar de tekentafel trekken. Dat verhoogt de betrokkenheid en efficiëntie.

#burgerparticipatie #creativiteit #goesting #depolderleeft

 

3) Duurzame Dorpen en Polderbeleving

Omdat we ons unieke, historisch dorpskarakter, met open ruimtes naar waarde koesteren en het beleid moeten afstemmen op maat van onze dorpen. Het groenste district van Antwerpen kan gerust nog duurzamer. Beleef de Polder!

• “Toerist in eigen Dorp”:

– Een Lichtplan voor elk Dorp zorgt voor een mooier avondlijk dorpsbeeld, een veiliger gevoel, en minder lichtvervuiling.

– Historische informatieborden met wandel- en fietsroutes.

• Géén Lage-Emissie-Zone (LEZ) in de Polder.

• Zonnepanelen op openbare gebouwen (vb. Sporthal) via een coöperatieve, zodat onze inwoners hier ook voordeel aan kunnen hebben.

• Wateroverlast Zuid-West Berendrecht aanpakken door vb. overmatig grondwater te verpompen.

• We voeren een bijkomende duurzaamheidssubsidie in en voorzien wisselbekers zodat we plastic afval kunnen verminderen.

• We behouden de mooie historische grafzerken rond onze kerken en op onze begraafplaatsen. Dit funerair patrimonium mag niet verloren gaan!

• We wensen toegankelijke natuur- en bosgebieden met aandacht voor recreatie en ‘Trage Wegen’. Een trail-run parcours wordt bewegwijzerd.

• Windmolens enkel in de Haven, zonder slagschaduw op onze huizen.

• We leggen een extra speelterrein aan in Zandvliet.

#dorpskarakter #thinkglobalactlocal #speleninhetgroen

 

4) Veilig Verplaatsen in een Propere Polder

We werken aan een kwalitatief, veilig, goed onderhouden en vooral proper straatbeeld. Omdat iedereen zich veilig en vlot moet kunnen verplaatsen door, van en naar de Polder. Dit is dé uitdaging nu, én voor de toekomst. Een propere Polder, daar geniet iedereen van!

• Brede, toegankelijke wandel- en fietspaden, zodat korte verplaatsingen naar vb. de lokale middenstand veilig en vlot met fiets, buggy, rollator, scootmobiel, rolstoel of benenwagen kunnen.

• Onze straten en pleinen moeten properder en kwalitatiever.

• Intergenerationeel gebruik van speelpleintjes zorgt voor meer sociale controle en veiligheid. Denk aan vb. een petanquebaan, … .

• We voorzien infrastructuur voor (elektrische) deelauto’s en fietsen. Ook laadinfrastructuur voor elektrische wagens en fietsen wordt voorzien.

• We ondersteunen de vraag van GVBS Noordland voor een Schoolstraat aan de Kleuterschool.

• We werken met buurgemeenten, Rijkswaterstaat Nederland, Stad, Haven en industrie constructief samen om een integraal plan op te stellen voor de Havenweg A12 en Spoorlijn 11. Hier liggen kansen om definitief de lawaaihinder en (toekomstige) fileproblematiek aan te pakken. Kleine shuttle-bussen naar een overstapplaats in de lussen van de A12 op sneltrein of –tram zorgen er voor dat ook onze dorpskernen ontlast worden van dubbelgelede bussen. Fietsostrades naar Nederland en richting Stad vormen een belangrijke schakel. (meer info hier)

• Een waterbus zorgt voor een vlotte verbinding richting Haven en Stad.

• In samenspraak met de buurt, leggen we de straten in Wijk Viswater opnieuw aan, naar voorbeeld van de geslaagde heraanleg van de Averbodestraat. (meer info hier)

#slimmemobiliteit #veiligheid #zwerfvuil #stop-principe #controle

 

5) Me’eel de Polder

Wij wensen een toegankelijk, socialer beleid te voeren waarbij elke bewoner aan bod komt. Omdat voor ons iedereen ertoe doet. We ijveren voor een bereikbare openbare dienstverlening en een ruimere betrokkenheid tijdens activiteiten en evenementen door rekening te houden met ieders draagkracht. Want, de Polder is van iedereen die goesting heeft in de Polder!

• Een toegankelijk en open Politiekantoor en Districtshuis, ook voor zij zonder toegang tot een (digitaal) netwerk.

• Een lokaal Zorgpunt dat bijdraagt tot samenwerking tussen verschillende zorgbehoevende groepen en vrijwilligers(-organisaties), mantelzorgers, huisartsennetwerken, … en waar mensen met zorgvragen (jong, minder jong, mindervalide, …) terecht kunnen met al hun zorgvragen.

• We ondersteunen scholen bij het aanbieden van gezonde snacks voor hun kindjes en bestrijden lege brooddozen.

• Kinderopvang in grote én kleine vakanties (naast aanbod van de A-kaart).

• Een democratisch en veilige oudejaarsfuif voor onze jeugd blijft ondersteuning krijgen.

• Binnen de A-kaart blijft een aanbod gratis activiteiten.

 #iedereenmee #toegankelijk #depolderisvaniedereen #verbinden #maatwerk

 

Last but not least:

ONS KANAALPLAN 

PRO2040 zegt neen tegen het geplande ‘Wachtdok voor Lichters’ vlakbij de Berendrechtse dorpskern. We zijn voor meer transport op water. Maar qua locatie zijn er voldoende alternatieven (vb. meer zuidwaarts en ten noorden van Noordlandburg). Een wachtkaai van 1200 meter lang, en tegen de 60 meter breed zorgt op die plaats alleen maar voor: een onveilig jaagpad, dag en nacht aan- en afmeren van schepen met zware dieselmotoren en dus slechte lucht aan het loopparcours Reigersbos, nautisch gevaar met grote schepen die uit de sluizen komen, … . En ja, helaas ook voor een belemmering van de mooie zonsondergangen die we daar allen kunnen aanschouwen. Buffergebied is buffergebied: PRO2040 wenst geen verdere havenuitbreiding in Berendrecht!

De bufferzone ‘De Zouten’ aan het kanaal, met innemend weids uitzicht over het kanaalwater en rustig jaagpad langs het kanaal, biedt volgens PRO2040 tal van leuke recreatiemogelijkheden voor onze inwoners:

– Een ‘PolderPlage’ met zomers Kanaalpaviljoen aan de Derde Weg

– Wandelbruggetjes aan Zuidhavendijk en Zandvlietse Dorpsstraat richting Kanaal

– Waterbus voor een vlotte verbinding richting Haven en Stad

– Een afgebakende, grote vrije hondenloopzone in het buffergebied

 

Met ons PolderProgramma zijn de bewoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo niet alleen zeker van enkele concrete PolderPlannen die we gaan uitvoeren, maar weten de mensen ook hoe wij ook aan de hand van onze PolderPrincipes naar de toekomst zullen kijken.

Slim, duidelijk, toekomstgericht en transparant.

 

Nog vragen over onze plannen, ons gedacht, of heb je suggesties? Geef een seintje op welkom@PRO2040.be !